gelisim okulları ilkokul

1. SINIF TEMEL DERSLER

TÜRKÇE

Okuma – yazma çalışmalarımızda “ses temelli cümle yöntemi” uygulanır. Okuma yazma süreci öğrencilerin hazır bulunuşluklarına göre onların zevk alacağı, onları sıkmayan bir süreçte gerçekleştirilir. Bu sınıf seviyesinde noktalama işaretlerini kullanabilen, akıcı ve anlamlı okuma seviyesine ulaşmaları sağlanır. İletişim, dinleme ve konuşma yetilerinin gelişmesine özen gösterilir.

ELMA AĞACI Kitap Okuma Projesi: Öğrencilerimizin okuduğu kitaplar yaprak ve elmaya dönüşür. Okudukları kitaplarla 1. sınıflarımızın yer aldığı koridorda bulunan elma ağacını oluşturan öğrencilerimiz, projeyi görsel bir şölene dönüştürmenin yanında yıl sonuna kadar kitap okumaya olan ilgilerini de korumuş olur.

MATEMATİK

Yaş düzeyine uygun olarak temel matematik kavramlarını öğrenmeye odaklanırlar. Somut öğrenme düzeylerine göre doğal sayılar, toplama, çıkarma, ölçüler ve grafik oluşturma gibi kavramlar materyaller kullanılarak verilir. Doğal sayıların okunuşları, yazılışları, basamakları üzerinde çalışılarak düzeylerine uygun problem kuran ve çözen bireyler olmaları sağlanır.

HAYAT BİLGİSİ

MEB ile Gelişim Koleji anlayışını bütünleştirerek hazırlanan program doğrultusunda öğrencilerini düşünen, sorgulayan, iletişim kuran özelliklerini geliştirici etkinlikler yaparlar. Mevsimler, doğal yaşam, kişisel bakım gibi konularda temel bilgiler edinerek, özyönetim, araştırma ve sosyal yönlerini de geliştirirler.

Öğrencilerin yaparak – yaşayarak öğrenmesinin yanı sıra toplumsal duyarlılıklarının ilk temellerinin atıldığı bir program uygulanır.

SORUMLULUK GELİŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR

Hafta sonları çocuklarımız bıktırmayan, düzeye uygun, sorumluluk sahibi olmaları ve sorumlulukları yerine getiren bireyler olmaları anlamında çalışmalar verilir. Öğrencilerimiz ile ilgili geribildirim “k12.net bilgi sistemi” ile velilerimizle paylaşılır.

gelisim okulları ilkokul
TÜRKÇE

Öğrencilerimizin okuma alışkanlıklarını geliştirmek, sözcük dağarcığını zenginleştirmek ve dilini etkili kullanmalarını sağlamak temel amacımızdır. Yazılı ve sözlü anlatım güçlerini geliştirmelerini sağlayarak, topluluk önünde kendini ifade edebilen, başkalarını saygıyla dinleyebilen bireyler olmaları hedeflenir.

PORTAKAL AĞACI Kitap Okuma Projesi: Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz tarafından kitap okuma konusunda sürekli olarak teşvik edilir. Okunan kitaplar yaprak ve portakala dönüşür. Öğrencilerimiz, okudukları kitaplarla 2. sınıflarımızın yer aldığı koridorda bulunan portakal ağacını oluşturur.

MATEMATİK

Matematik, insanın doğru düşünmesini, analiz ve sentez yapabilmesini sağlar. Öğrencilerimizin doğru ve tutarlı düşünmelerinin temeli matematik dersinde atılır.

2.sınıfta öğrencilerimize, iki basamaklı doğal sayıları okuma, yazma, basamak ve sayı değerlerini tanıma çalışmaları yapılır. Dört işlem becerileri geliştirilir. Tüm bunların yapılışında görsel araçlar kullanılmasına özen gösterilir.

HAYAT BİLGİSİ

Öğrencilerimize yaparak – yaşayarak ve sorgulayarak öğrenme isteği kazandırılır. Öğrenme sürecinde araştırma, düşünme, sosyal iletişim ve öz yönetim becerilerinin geliştirilmesi için yönlendirmeler yapılır. Araştıran bireyler olmaları ve araştırmalarını sınıfta paylaşabilmelerine olanak verilir.

SORUMLULUK GELİŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR

Sorumluluk sahibi bireyler olmalarını sağlamak amacıyla, öğrencilerimizin merak duygularını harekete geçirecek araştırma ve okuma çalışmaları verilir. Okuma projeleri takip edilir. Öğrencilerimiz ile ilgili geribildirim “k12.net bilgi sistemi” ile velilerimizle paylaşılır.

gelisim okulları ilkokul
TÜRKÇE

Öğrencimizin görüp – izlediklerini, okuduklarını doğru algılama gücü kazanmaları önemsenir. Kelime dağarcıkları zenginleştirilerek dillerini tanıma ve etkili – doğru kullanmalarına fırsat verilir. Okuma alışkanlıklarını geliştirici okuma projeleri uygulanır, takip edilir ve motive edilir. Öğrencilerimizin duygu ve düşünceleri ifade etmelerine önem verilir.

SİHİRLİ DÜNYAM Kitap Okuma Projesi: 2. ve 3. Sınıfta kitap okuma becerisi görsellikle teşvik edilen öğrencilerimiz, 3. Sınıfta okudukları her bir kitap için öykü haritası çıkarır.

MATEMATİK

4. sınıfa sağlam bir alt yapı ile geçmeleri sağlanır. Matematiksel düşünme, akıl yürütme, tahmin etme, tahmini kontrol etme ve problem çözme becerilerinin gelişmesi önemsenir. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, grafikleri anlamlandırabilme, verilerle grafik oluşturabilme önemsenir. Dört işlem becerileri geliştirilir.

HAYAT BİLGİSİ

Bu dersin amacı düşünen, araştıran, sorgulayan, kendini ifade edebilen, özgüveni gelişmiş, sosyal duyarlılığı olan bireyler yetiştirmektir. Saygılı olma, empati kurabilme, işbirliği yapma, ulusal ve evrensel değerlere önem verme kazanımları verilir. Yaparak yaşayarak öğrenmenin gerçekleşebilmesi için nitelikli ve bilgilendirici geziler düzenlenir.

FEN BİLİMLERİ

Bilimle ilk tanışma olarak planlanan bu derste öğrencilerimiz, bilime karşı olumlu tutum kazanır ve fen bilimlerine ilgileri artar. Gözlem, deney ve inceleme yöntemleri yoğun olarak kullanılarak öğrencilerin derse olan ilgisi ve merakı canlı tutulur.

SORUMLULUK GELİŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR

Sorumluluklarını yerine getiren bireyler olmalarını önemseme adına sorumluluk çalışmaları verilir ve takibi yapılır. Öğrencilerimiz ile ilgili geribildirim “k12.net bilgi sistemi” ile velilerimizle paylaşılır.

gelisim okulları ilkokul
4.sınıf eğitim programının farklı yapılandırılmasının nedenleri:

Temel derslerin hepsinin aynı profesyonellikle öğrencilerimize aktarılmasını sağlamak.

Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji derslerinin içeriğinin derinleştirmek ve örnekleri çoğaltmak.

Yoğun uygulamalarda bilgilerin kalıcı olmasını sağlamak.

Öğrencilerimizin ortaokuldaki branş öğretmenleri sistemine uyumunu kolaylaştırmak.

TÜRKÇE

Dinleme, konuşma, yazma ve sunum yapma becerilerini geliştirmek üzere planlanmıştır. Konular teknik yönler ön plana çıkarılarak işlenir, farklı türdeki yazı türleri incelenir. Becerileri geliştirmek üzere çalışmalar yapılır ve dilin kullanımı detaylandırılır.

SOSYAL BİLGİLER

İçinde yaşadıkları çevre ve toplum konusunda bilinçli bireyler olmaları sağlanır. Ulusal ve uluslar arası etik değerlere sahip olan, üretken, üretene sahip olan ve iyi bir tüketici olan bireyler olmaları ile neden sonuç ilişkileri kurmaları önemsenir. Yönetim şekilleri, geçmişleri, kültürleri, sorumlulukları, sosyal sorumluluk projeleri tanırlar. Düzenlenen geziler ile resmi kurumları, müzeleri ve şehirlerini tanırlar.

FEN ve TEKNOLOJİ

Öğrenciler inceleme yapmaya, gözlem yapmaya, sorgulama yapmaya, özendirilirler. Kendilerinin deney düzeneği hazırlayarak grup deneyleri yapmalarına olanak verilir. Bilim ve olay olguları neden sonuç bağlamı içinde ele almalarını gerektiren çalışmalara ağırlık verilir. Yaptıkları çalışmaları değerlendirebilen, bilimsel çalışmaları takip eden merak duygusunu kaybetmiş öğrenciler olarak bir sonraki sınıfa hazırlanırlar. Kendi ilgi alanlarına yönelmeleri, açık uçlu sorularla bilgiyi keşfetmeye yönelmelerine olanak tanıyan etkinlikler yapılır.

MATEMATİK

Matematiksel işlemler ve problemler arası bağlantılar kurmada yetkinlikleri artan öğrencilerimiz, büyük sayıları okuma- yazma ve bölük kavramını kullanmanın yanında doğal sayılar dışındaki kesir sayılarını ve ondalık kesir sayılarını tanırlar, kesir sayıları arasındaki işlemleri yaparlar. Problem çözme, problem kurma, veri toplama ve örneklendirme 4.sınıfta öğrenilir.

SORUMLULUK GELİŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR

Öğrencilerimizin düzeylerine uygun çeşitli çalışmalarda sorumluluklarını yerine getiren bireyler olmaları önemsenir ve takibi yapılır. Öğrencilerimiz ile ilgili geribildirim “k12.net bilgi sistemi” ile velilerimizle paylaşılır.